rechterklik is uitgeschakeld
logo

Privacy

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling van uw kind is het noodzakelijk dat ik als de behandelend therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw kind bevat mogelijk aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind, en of gegevens over uitgevoerde medische of psychologische onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn, en die ik na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  de huisarts of het consultatiebureau, of bij een bij uw kind betrokken instelling of organisatie bijvoorbeeld de school, het CJG of een andere jeugdhulpinstelling.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
-zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische  gegevens van u en uw kind;
-er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als de behandelend therapeut van uw kind, heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

  • De naam, adres en woonplaats van uw kind
  • Uw geboortedatum
  • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
  • De kosten van het consult